Kokoomusnuorten liittokokous: Hallituksen työllisyystoimet riittämättömiä

Kannanotto

Kokoomusnuorten Espoossa 22.-24.11.2019 järjestetty liittokokous keskittyi erityisesti työllisyys- ja työmarkkinakysymyksiin. Kokoomusnuoret vaatii hallitukselta nopeita ja voimakkaita toimia työmarkkinoiden joustavoittamiseksi ja työllisyysasteen nostamiseksi.

“Hyvinvointivaltion tulevaisuus on vaakalaudalla. Väestön ikääntyessä ja huoltosuhteen heiketessä on välttämätöntä nostaa kaikin keinoin työikäisten työllisyyttä. Työllisyysasteen nostamisen on oltava hallituksen kärkihanke”, painottaa Kokoomusnuorten uudeksi puheenjohtajaksi valittu Matias Pajula.

Kokoomusnuoret on koonnut työllisyyttä parantavan toimenpideohjelman, joka pitää sisällään työlainsäädännön uudistamistamisen, paikallisen sopimisen vahvistamisen, työn verotuksen reippaaan keventämisen, sosiaaliturvan uudistamisen, koulutukseen panostamisen ja työperäisen maahanmuuton edistämisen.

“Kokoomusnuorten tavoitteena on vähintään 75 prosentin työllisyysaste. Pitkällä tähtäimellä työllisyyden on kuitenkin lähenneltävä 80 prosenttia, jotta hyvinvointivaltion kasvavat kustannukset saadaan katetuksi”, Pajula linjaa.

“Emme voi jättää vanhuksia hoitamatta ja lapsia kouluttamatta. Yhteiskuntamme tarvitsee lisää rahoittajia. Jokaisen työikäisen on päästävä töihin”, lisää Pajula.

Kokoomusnuorten mielestä verojen korottamisen tie on kuljettu loppuun. Suomessa veroaste on maailman korkeimpia. Talouden tasapainottamisessa on jäljellä kaksi tietä: kasvavan työllisyyden tai hyvinvointivaltion alasajon tiet.

Kokoomusnuorten työllisyysteesit ovat tiedotteen liitteenä.

Kokoomusnuorten työllisyysteesit

Kokoomusnuorten työllisyysteesit pyrkivät puuttumaan työttömyyden juurisyihin. Työllisyystoimenpiteiden tulee tähdätä ihmisten työllistymiseen muutenkin kuin vain tilastoja varten. Kokoomusnuorten teesit ovat tästä syystä yksinkertaisia, konkreettisia ja suoraan perusongelmiin puuttuvia.

Suomessa on 48 500 avointa työpaikkaa. Kun työ ja tekijä eivät kohtaa, johtuu se useimmiten työnteon keinotekoisista esteistä tai sosiaaliturvasta, joka ei kannusta ahkeruuteen.

Kokoomusnuorten viisi teesiä työmarkkinoiden vapauttamiseksi, sosiaaliturvan uudistamiseksi ja työllisyysasteen nostamiseksi:

1) Kevennetään työlainsäädäntöä ja lisätään paikallista sopimista.
 • Poistetaan työehtosopimusten yleissitovuus.
 • Mahdollistetaan työehtojen sopiminen paikallisesti työnantajan ja työntekijöiden välillä. Poistetaan järjestäytymättömiltä yrityksiltä sopimisen kiellot.
 • Mahdollistetaan järjestäytymättömille yrityksille samanlainen liikkumatila työehdoista sopimisessa kuin järjestäytyneille yrityksille.
 • Säädetään kaikille yrityksille lakisääteinen toisin sopimisen oikeus sopia työehdoista työehtosopimuksista poiketen.
 • Poistetaan lakisääteiset sunnuntailisät ja mahdollistetaan sunnuntai- ja muista palkanlisistä sopiminen työnantajan ja työntekijän välillä paikallisesti.
 • Luovutaan työntekijöiden takaisinottovelvollisuudesta.
 • Mahdollistetaan ensimmäisen sairauspäivän sopiminen palkattomaksi.
2) Kevennetään kahdella (2) miljardilla eurolla työn verotusta.
 • Siirretään verotuksen painopistettä työn ja yrittämisen verotuksesta ympäristöhaittojen ja kulutuksen verotukseen (ns. sinivihreä verouudistus).
 • Kevennetään ansiotuloverotusta kaksi (2) miljardia euroa.
 • Poistetaan ansiotuloverotuksen solidaarisuusvero.
3) Uudistetaan sosiaaliturva työhön kannustavaksi.
 • Uudistetaan sosiaaliturva nykyistä kannustavammaksi sekä ansiosidonnaisen työttömyysturvan että perustoimeentulon osalta. Työn on oltava aina joutenoloa kannattavampaa.
 • Toteutetaan sosiaaliturvan kokonaisuudistus siten, että työn vastaanottaminen on kaikissa tilanteissa kannattavaa.
 • Toteutetaan ansioturvareformi, jonka myötä ansiosidonnaisen työttömyysturvan saaminen ei edellytä enää kassan jäsenyyttä. Porrastetaan ja lyhennetään ansiosidonnaista työttömyysturvaa.
 • Toteutetaan naisten työmarkkina-asemaa sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamista parantava perhevapaauudistus.
4) Panostetaan koulutukseen ja innovaatioihin.
 • Panostetaan koulutukseen työvoiman osaamisen vahvistamiseksi.
 • Panostetaan innovaatioihin uusien investointien synnyttämiseksi.
 • Pääomitetaan korkeakouluja miljardilla eurolla myymällä valtion ei-strategista omaisuutta. Tämä vahvistaisi korkeakoulujen autonomisuutta.
5) Edistetään työperäistä maahanmuuttoa ja kotoutumista.
 • Poistetaan työperäisen maahanmuuton tarveharkinta. Myönnetään automaattinen pysyvä työlupa Suomessa tutkinnon suorittaneille EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta tuleville.
 • Nopeutetaan maahanmuuttajien työllistymistä. Työ on parasta kotoutumista.
 • Tarjotaan julkisia palveluja entistä enemmän myös englanniksi. Perustetaan tarpeen mukaan uusia kansainvälisiä kouluja.
 • Sujuvoitetaan työlupaprosesseja. Tarjotaan kansainvälisten työntekijöiden viranomaispalvelut yhden luukun periaatteella.

Lisätietoja:

Pajula Matias

Pajula Matias

Kokoomusnuorten puheenjohtaja 2019–2021

matias.pajula@kokoomusnuoret.fi

+358 50 575 3347