Puoluekokousaloite: Yritystukia karsittava

Tiedote

Kokoomuksen Nuorten Liitto ry:

Yritystuet ovat olleet viime vuosina valtavassa kasvussa. Esimerkiksi aikavälillä 2009-2013
tukisummat kasvoivat 522 miljoonasta eurosta lähes miljardiin, kasvun ollessa 85 prosenttia. Työja elinkeinoministeriön julkaisussa Toimialojen tuottavuuden kasvu, sen yritystason mekanismit ja yritystuet (Koski, Maliranta, Määttänen, Pajarinen 2013) arvioitiin yritystukien vaikuttavuutta.

Aineisto oli poikkeuksellisen laaja kattaen yli 10 000 yritystä vuosilta 2003 – 2010.
Tulosten perusteella yritystuilla ei ollut positiivista vaikutusta niin yritysten kuin toimialojenkaan tuottavuuteen – vaikutus oli pikemminkin negatiivinen. Tutkimuksen ekonometrisen analyysin mukaan T&K-tuet eivät vaikuttaneet yritysten tuottavuuteen tilastollisesti merkittävästi, muut tuet ja työllistämistuet taas vaikuttivat jopa negatiivisesti työn tuottavuuteen. Sama tulos päti toimialoittain, alueittain sekä kuntatyypeittäin eriteltynä.

Erityisen nurinkurista on, että suurimmat yritystuet uppoavat viihdemerenkulun kaltaisiin
kohteisiin. Yleisradion selvityksen mukaan vuonna 2014 yli puolet valtion maksamista merenkulun
tuista kohdistui nimenomaan viihdemerenkulkuun. On perusteltua kysyä, onko tämä
mahdollisimman viisasta verovarojen käyttöä – varsinkin, kun risteilybisnestä voidaan pitää sekä
kansanterveydelle että ympäristölle suhteellisen haitallisena.

Yritystukijärjestelmä on tehoton ja se vääristää kilpailua. Suorien tukien sijaan tulisi keskittyä alentamaan yrityksiin kohdistuvia veroja. Sikäli kuin julkisia yritystukia maksetaan myös jatkossa, tulisi niitä myöntää ensisijaisesti lainatakausten muodossa.

Edellä mainitun perusteella Kokoomuksen Nuorten Liitto ry esittää, että puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta sekä kehottaa eduskunta- ja ministeriryhmää toimimaan siten, että yritystukia karsitaan ja yritysten verotaakkaa kevennetään.

Daniel Sazonov, puheenjohtaja
Petri Rytkönen, pääsihteeri

Lisätietoja:

Vuornos Henrik

Vuornos Henrik

henrik.vuornos@kokoomusnuoret.fi

+358 44 253 4444

Ota kantaa