Kokoomusnuorten lausunto koskien oppivelvollisuusiän nostamista

Tiedote

Lausunto
OKM032:00/2019
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kokoomuksen Nuorten Liitto ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunnon keskeinen sisältö

Kokoomuksen Nuorten Liitto ry näkee, että hallituksen tavoite esityksen takana siitä, ettei yksikään nuori joutuisi jättämään toista astetta kesken on erittäin hyvä ja sen takaamiseksi on tehtävä työtä. Hallituksen esityksellä ei saavuteta ratkaisuja ongelmaan. Kokoomuksen Nuorten Liitto ry näkee, että tarvitsemme enemmän kohdennettua tukea sitä tarvitseville, lisää panostusta mielenterveyspalveluihin ja opinto-ohjaukseen sekä panostusta varhaiseen puuttumiseen syrjäytymisen ehkäisyksi jo varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa. Monimutkainen ja monisyinen ongelma ei ratkea yhdellä keinolla, vaan sen ratkaisuun tarvitaan monia erilaisia keinoja ja lähestymistapoja. 

Tarvitsemme lisää panostusta varhaiskasvatukseen. Suurin osa syrjäytymiseen johtavista ongelmista ja syistä on peräisin varhaiskasvatuksen ja peruskoulun ajalta. Pelkästään toisen asteen koulutusta ja peruskoulun loppuvaihetta tarkastelemalla emme pääse käsiksi ongelman juurisyihin. Varhaiskasvatus on tutkitusti tehokas keino ehkäistä syrjäytymistä, tasata perhetaustasta johtuvia eroja ja parantaa koulussa pärjäämisen mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Lisäpanostuksia tarvitaan merkittävästi enemmän nuoren koulupolun alkuun, eli varhaiskasvatukseen, kuin sen loppuun.

Jotta syrjäytymistä voidaan ehkäistä, tarvitsee myös peruskoulumme uudistamista, kehittämistä ja lisäpanostusta. Tarvitsemme yksilöllisempää peruskoulua, jossa jokaisen tarpeet voidaan huomioida. Tällä hetkellä 11 % peruskoulun päättävistä nuorista ei omaa riittävää lukutaitoa. Näin ei voi olla. Panostukset on kohdistettava perusasteelle niin, että yksikään nuori ei valmistu ilman riittäviä perustaitoja.

Yksi merkittävä syy sille, että nuori jättää toisen asteen opinnot kesken tai harkitsee sitä on väärä alanvalinta. Tämä ongelma ei ratkea pelkästään sillä, että pakotetaan kaikki nuoret toisen asteen opintojen pariin, vaan tarvitsemme lisää opinto-ohjausta, jotta jokainen nuori löytää itselleen sopivimman alan. Riittävällä opinto-ohjauksella voimme myös helpottaa nuorten uupumusta, jonka esimerkiksi lukiolaisista lähes 40 % kertoo opintojaan hidastavaksi tekijäksi. Myös oppisopimuskoulutuksen kehittäminen on toimiva keino laajentaa nuorten mahdollisuuksia opiskella juuri itselleen mielekäs ammatti, ja siksi myös sen kehittäminen on oltava osana ongelman ratkaisua.

Yhdenkään nuoren koulupolku ei missään nimessä saa katketa toisella asteella siihen, ettei nuoren tai hänen perheensä varat riitä koulumateriaaleihin. Meidän on huolehdittava siitä, että jokaisella suomalaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kouluttautua aina tohtoriksi asti riippumatta perhetaustasta ja varallisuudesta. Mahdollisuuksien tasa-arvosta on pidettävä kiinni. 

Tästä syystä näemme, että lisäpanostusta tarvitaan viime hallituksen esittelemän oppimateriaalilisän kehittämiseen ja parantamiseen, jotta se palvelisi entistä paremmin niissä tilanteissa, jossa tukea oppimateriaalien hankkimiseen tarvitaan. Tällä tavalla voimme käyttää yhteiskuntamme resurssit mahdollisimman tehokkaasti auttaaksemme heitä, jotka apua tarvitsevat, sillä kuten lukiolais- ja amisbarometrit osoittavat, on järkevää auttaa kohdennetusti apua tarvitsevia ja käyttää jäljelle jäävät resurssit yllä määriteltyihin kohteisiin, joilla voimme vähentää syrjätymistä entisestään. Lukiolaisbarometri osoittaa, että 74 % lukiolaisista oppimateriaalien hankkiminen ei aiheuta taloudellisia haasteita. Amisbarometrista puolestaan selviää, että vain 12 % ammatillisen koulutuksen opiskelijoista, jotka ovat keskeyttäneet tai harkitsevat opintojen keskeyttämistä kertoo syyksi rahahuolet. Alle 20-vuotiaiden opiskelijoiden kohdalla luku on 9 %. Tuetaan siis mieluummin apua tarvitsevia kohdennetusti ja käytetään loput resurssit muun koulupolun vahvistamiseen, jotta yksikään nuori ei syrjäytyisi tai joutuisi jättämään toisen asteen opintoja kesken, oli syy mikä tahansa.


Helsingissä 15.6.2020

Matias Pajula
Puheenjohtaja, Kokoomuksen Nuorten Liitto ry.
matias.pajula@kokoomusnuoret.fi
050 575 3347

Lisätietoja:

Pajula Matias

Pajula Matias

Kokoomusnuorten puheenjohtaja 2019–2021

matias.pajula@kokoomusnuoret.fi

+358 50 575 3347