Tietosuojaseloste – liittymislomake

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laatimispäivämäärä 19.4.2018. Viimeisin muutos 19.2.2024.

Rekisterinpitäjä

Kokoomuksen Nuorten Liitto ry
Töölönkatu 3 A, 4. krs
00100 Helsinki
Y-tunnus 0213535-5

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Pääsihteeri Teresa Bäckström
teresa.backstrom@kokoomusnuoret.fi
+358 40 1524080

Rekisterin nimi

Kokoomusnuorten liittymislomake

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Liittymislomakkeen täyttäneen henkilön tietoja käytetään hänen rekisteröimiseksi Kokoomuksen Nuorten Liiton paikallisyhdistyksen jäseneksi. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperusta henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kun tiedot liittyvät jäseneksi liittymiseen, rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn liittymistä eikä sitoutua tapahtumaan osallistumista koskevaan rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröitävältä henkilöltä voidaan pyytää liittymislomakkeella seuraavat tiedot jäseneksi liittymisen mahdollistamiseksi:

  • Henkilön etunimet ja sukunimi
  • Sähköposti
  • Puhelinnumero
  • Osoite
  • Vaalipiiri
  • Syntymäaika
  • Sukupuoli
  • Mahdollinen toive paikallisyhdistyksestä
  • Mahdollinen jäsnyyden suosittelija
  • Suostumus jäsenviesteihin

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin sisältämät tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötiedot siirretään Kansallinen Kokoomus rp:n ylläpitämään jäsenrekisteriin liiton jäsenyyden rekisteröimistä ja vahvistamista varten. Puolueen jäsenrekisterin tietosuojaselosten löydät täältä.

Kokoomuksen Nuorten Liitto on vastuussa siitä, että jos henkilötietoja käsitellään EU-/ETA-alueen ulkopuolella, tietojen siirto perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti. Liittymislomakkeella kerättyjä henkilötietoja voidaan käsitellä pilvessä, joka on rekisteröity EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, mutta joka on sitoutunut noudattamaan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina ja niiden käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Tietoja säilytetään vain sähköisessä muodossa luotettavassa ja EU:n tietosuojalainsäädäntöä noudattavan kolmannen osapuolen internet-palvelimilla. Luvattomien henkilöiden pääsy tietoihin estetään myös teknisen suojautumisen avulla.

Henkilön liittymislomakkeen kautta lähettämät tiedot tallentuvat kotisivujen WordPress-järjestelmään, ennen kuin ne siirretään puolueen jäsenrekisteriin.

Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä liittymislomakkeessa ilmoitettuja tietoja.

Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä että tietoihin on pääsy vain asiaan kuuluvilla henkilöillä.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Niiltä osin kun henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään WordPress-palvelussa niin kauan, että liittymislomakkeen täyttäjä on rekisteröity puolueen jäsenrekisteriin ja maksimissaan kolme kuukautta sen jälkeen. Tämän jälkeen tietoja säilytetään puolueen jäsenrekisterissä.