Tietosuojaseloste – markkinointirekisteri

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. 

Laatimispäivämäärä 17.5.2023.

 

Rekisterinpitäjä

Kokoomuksen Nuorten Liitto ry (jäljempänä: “Kokoomusnuoret”)

Kansakoulukuja 3 A, 3. krs

00100 Helsinki

Y-tunnus 0213535-5

 

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Pääsihteeri Teresa Bäckström

teresa.backstrom@kokoomusnuoret.fi

+358 40 1524080

 

Rekisterin nimi

Kokoomusnuorten markkinointirekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käytetään Kokoomusnuorten toiminnasta kertomiseen, markkinoinnin kohdentamiseen sekä yhteydenottoon.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperusta henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteritiedot saattavat sisältää mm. seuraavia asioita:

  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero 

Säännönmukaiset tietolähteet

Osallistujan ilmoittamat tiedot ja Kokoomusnuorten jäsenrekisteriin merkityt tiedot.

 

Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojen säilyttämiseen saatetaan käyttää ulkopuolisia palveluita kuten Google-palvelut tai Mailchimp, joiden ylläpitämät palvelimet saattavat sijaita fyysisesti EU- ja ETA-alueen ulkopuolella.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina ja rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Tietoja säilytetään vain sähköisessä muodossa luotettavassa ja EU:n tietosuojalainsäädäntöä noudattavan kolmannen osapuolen internet-palvelimilla. Luvattomien henkilöiden pääsy rekisteriin estetään myös teknisen suojautumisen avulla.

Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä että rekisteriin on pääsy vain asiaan kuuluvilla henkilöillä. 

 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

  • Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.
  • Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. 
  • Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
  • Niiltä osin kun henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.