Lyhyet kannat

Kokoomusnuorten lyhyet kannat A:sta Ö:hön on koottu voimassa olevan periaateohjelman ja tavoiteohjelman pohjalta. Kannat on vahvistettu viimeksi liittohallituksen kokouksessa 11.8.2019.

Alkoholi

Kokoomusnuorten mielestä alkoholipolitiikan tavoitteena on oltava päihteiden aiheuttamien haittojen vähentäminen. Yksittäisten yksilöiden ongelmat eivät kuitenkaan saa rajoittaa suuren enemmistön vapautta hankkia ja käyttää laillisia päihteitä. Lisäksi lainsäädännön on erityisesti suojattava alaikäisiä ja muita haavoittuvaisia ryhmiä, jotka joutuvat kärsimään muiden päihteidenkäytöstä.

Alkoholihaittojen ensisijaisina työkaluina toimivat valistus sekä ongelmien oikea-aikainen ja nopea hoito.

Kokoomusnuoret kannattaa alkoholin kulutuksen ohjaamista kodeista anniskelupaikkoihin ravintola-anniskelun verotusta keventämällä sekä ravintoloiden aukioloajat vapauttamalla. Lisäksi Kokoomusnuoret kannattaa Alkon monopoliaseman purkamista.

Ammattiyhdistysliike

Kokoomusnuoret puolustaa ihmisten sanan-, ilmaisun- ja mielipiteenvapautta, joten ihmisillä on oltava oikeus järjestäytyä myös ammatillisin perustein. Parhaimmillaan ammattiliitto tukee jäsentensä ammatillisen osaamisen kehittymistä ja tuottaa toimialaltaan tärkeää tietoa yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi.

Kokoomusnuoret suhtautuu kuitenkin kriittisesti ay-liikkeen nykyiseen asemaan Suomessa. Työmarkkinajärjestöillä eli sekä ay-liikkeellä että elinkeinoelämän järjestöillä on suhteettoman paljon valtaa suhteessa eduskuntaan ja valtioneuvostoon.

Kokoomusnuoret poistaisi työmarkkinajärjestöjen yleishyödyllisen yhteisön statuksen. Näin esimerkiksi ammattiyhdistysliikkeen osinkotulot tulisivat verotuksen piiriin. Lisäksi Kokoomusnuoret poistaisi työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden.

Kokoomusnuoret myös vahvistaisi työntekijöiden ja työnantajien välistä sopimisen vapautta poistamalla työmarkkinajärjestöjen sopimien työehtosopimusten yleissitovuuden.

Asevelvollisuus

Kokoomusnuoret kannattaa asevelvollisuuden ulottamista koskemaan kaikkia 18-60-vuotiaita sukupuolesta riippumatta sekä valikoivaa asevelvollisuutta, jossa valikoidaan kutsunnoissa puolustusvoimien tarvitsema määrä palveluksen suorittajia koko ikäluokasta. Tarpeen vaatiessa Puolustusvoimien on voitava määrätä tarpeellinen osa ikäluokasta palvelukseen.

Avioliitto

Kokoomusnuoret kannattaa tasavertaista avioliitto-oikeutta. Jokaisella ihmisellä tulee olla vapaus ja vastuu itsestään sekä toimistaan suhteessa toisiin ihmisiin.

Kokoomusnuorten mielestä Suomessa ei ole tarvetta erotella kahden täysi-ikäisen ja -valtaisen ihmisen välilleen solmimaa liittoa seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Jokaisella tulee olla oikeus tunnustaa liittonsa lain edessä tasa-arvoisena.

Demokratia

Demokratia on Kokoomusnuorille yksi toimivan yhteiskunnan peruspilareista siinä missä yksilönvapaus, markkinatalous ja oikeusvaltioperiaatekin. Kokoomusnuoret on sitoutunut puolustamaan ihmisten demokraattisia oikeuksia ja valmiuksia Suomessa ja maailmalla. Kokoomusnuorten mielestä nimenomaa edustuksellinen demokratia on osoittautunut toimivaksi tavaksi päättää yhteisistä asioista.

Eläkejärjestelmä

Eläkkeet ovat ylivoimaisesti suurin julkinen menoerä. Ikääntymisen tuomat haasteet eläkejärjestelmän kestävyydelle tulee ottaa vakavasti. Huoltosuhteen heikentyminen luo paineen eläkemenojen kasvulle. Kestävä eläkejärjestelmä kohtelee eri ikäisiä oikeudenmukaisesti.

Kokoomusnuorten mielestä ansiosidonnainen eläkejärjestelmä on muutettava siten, että eläkkeen suuruus vastaa maksettujen kuluttajahintaindeksillä korjattua eläkemaksujen tasoa. Näin eläkejärjestelmän rahoitusvastuu suurille ikäluokille kevenisi, mikä mahdollistaisi palkasta perittävien eläkemaksujen keventämisen työllisyyden ja ostovoiman vahvistamiseksi.

Kokoomusnuoret kannattaa julkisten eläkeyhtiöiden fuusitointia yhdeksi valtion eläkeyhtiöksi eläkejärjestelmän tehostamiseksi. Vastuu eläkevarojen hallinnoinnista tulisi olla eduskunnan nimeämällä johdolla – työmarkkinajärjestöjen mandaattipaikoista eläkeyhtiöiden hallituksissa on luovuttava.

Euroopan unioni

Kokoomusnuoret on sitoutunut puolustamaan eurooppalaista yhteistyötä ja Euroopan unionia. Historia on näyttänyt, että unioni on pystynyt vahvasti suoriutumaan perustehtävästään rauhan ja vakauden edistäjänä ja turvaajana. Unioni on Suomelle tärkein arvoyhteisö ja väylä kansainväliseen vaikuttamiseen.

Euroopan unionin on tulevaisuudessa keskityttävä yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, sisämarkkinoiden syventämiseen, kansainvälisen vapaakaupan syventämiseen sekä sananvapauden, demokratian ja oikeusvaltion puolustamiseen.

Unionin on otettava sille kuuluva johtajuus globaalien haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen ja muuttoliikkeiden, ratkaisemisessa. Suomen on puolestaan tuettava toimia, joilla unionille tarjotaan tähän riittävä toimivalta ja resurssit.

Kokoomusnuoret esitti Suomen EU-jäsenyyttä ensimmäisenä merkittävänä ja näkyvänä poliittisena järjestönä keväällä 1990.

Federalismi

Kokoomusnuoret on federalistinen järjestö. Se kannattaa Euroopan unionin kehittämistä kohti läheisyysperiaattetta kunnioittavaa liittovaltiota.

Läheisyysperiaate eli ns. subsidiariteettiperiaate on päätöksenteon periaate, jonka mukaan poliittiset päätökset on tehtävä mahdollisimman alhaisella tasolla mahdollisimman lähellä ihmistä. Ylemmille päätöksenteon tasoille on jätettävä vain sellaiset päätökset, joita ei voi tarkoituksenmukaisesti käsitellä alemmilla tasoilla.

Geenimuuntelu (GMO)

Kokoomusnuorten tavoitteena on, että GMO tunnustetaan yhdeksi ratkaisuksi maailman ruoantuotannon lisäämiseen. GMO-tuotteiden tutkimusta on kuitenkin jatkettava ja GMO-kasvien luonnolliseen leviämiseen liittyvien patenttiongelmat ratkaistava.

Hiilivero

Kokoomusnuoret kannattaa ilmastopäästöistä perittävän vuosittain kiristyvän hiiliveron käyttöönottoa. Vastaavasti työn ja yrittämisen verotusta olisi syytä keventää kokonaisveroasteen nousun estämiseksi. Kaikkein pienituloisimpien toimeentulosta on syytä pitää huolta sosiaaliturvan keinoin.

Ilmastonmuutos

Ilmaston lämpenemisen torjuminen on yksi aikamme suurimpia haasteita. Me uskomme, että samoin kuin jälkipolville ei tule jättää velkaista ja kestämätöntä taloutta, ei heille tule myöskään jättää elinkelvotonta ilmastoa ja muuta ympäristöä. Se rajoittaisi tulevien sukupolvien vapautta enemmän kuin mikään muu.

Ilmastokriisin ratkaisemiseksi tarvitaan niin nopeaa siirtymistä hiilivapaisiin energiamuotoihin, kansainvälistä yhteistyötä, hiilinielujen ylläpitoa, kuin perustavanlaatuista verouudistusta markkinoiden uudelleenohjaamiseksi kohti puhdasta ja ekologisesti kestävää taloutta.

Itämeri

Kokoomusnuorten mielestä Itämeren suojelua on tehostettava rantavaltioiden ja Euroopan unionin yhteistyöllä. Itämeren puhtautta ja herkkää vesistöä tukevia ympäristöinnovaatioita on syytä tukea.

Joukkoliikenne

Joukkoliikenne, pyöräily ja jalankulku vaativat yksityisautoja vähemmän tilaa kaupunkien keskustoissa ja muilla tiiviisti rakennetuilla alueilla, joten niiden tukeminen mahdollistaa maankäytön tehostamisen ja tiiviimmän yhdyskuntarakenteen. Suurten massojen liikkuminen ei voi perustua pelkästään yksityisautoiluun.

Myös liikenteeseen kohdistuvat päästövähennystavoitteet edellyttävät paitsi autokannan uudistumista ja vaihtoehtoisia käyttövoimia (sähkö, biopolttoaineet, kaasu) myös tehokkaampaa liikennejärjestelmää. Käytännössä se tarkoittaa yksityisautoilun tarpeen vähentämistä mahdollistamalla liikkuminen joukkoliikenteellä, pyöräilyllä ja jalankululla.

Julkinen talous

Kokoomusnuorten mielestä Suomen taloudellinen kestävyys vaatii markkinatalouteen perustuvaa, työn tekemiseen ja teettämiseen kannustavaa talouspolitiikkaa, joka mahdollistaa yksilöiden ja yritysten kilpailun ja pärjäämisen myös globaalissa viitekehyksessä.

Julkisen talouden alijäämää on paikattava rakenteellisilla uudistuksilla ja menoleikkauksilla. Huoltosuhteen heikentymisestä johtuvan kestävyysvajeen korjaaminen on otettava keskeiseksi julkisen talouden tavoitteeksi.

Kannabis

Kokoomusnuoret kannattaa kannabiksen käytön ja pienten määrien hallussapidon dekriminalisointia. Huumausaineiden käyttöön on suhtauduttava ensisijaisesti sosiaalisena ja lääketieteellisenä eikä niinkään oikeudellisena ongelmana.

Kaupungistuminen

Kokoomusnuoret ei hillitsisi vallalla olevaa kaupungistumiskehitystä. Päin vastoin – Kokoomusnuoret antaisi ihmisten muuttaa sinne, missä he haluavat asua, opiskella ja työskennellä.

Riittämätön asuntotarjonta ja liikenneinfra ovat keskeisiä kaupungistumisen tulppia. Näiden tulppien poistamiseksi on tehtävä tehokkaita politiikkatoimia niin maankäytön, rakentamisen, asumisen kuin liikenteen suhteen. Kaupungistumista ei pidä pysäyttää, vaan siitä on otettava irti sen mahdollistamat hyödyt.

Kokoomusnuorten tavoitteena on entistä tiiviimpi ja eheämpi yhdyskuntarakenne, joka edistää taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävää kehitystä. Tiivis yhdyskuntarakenne mahdollistaa osaltaan kestävän liikennejärjestelmän ja saavutettavat palvelut. Käytännössä tiiviimpi yhdyskuntarakenne tarkoittaa muun muassa kaupungistumista ja kaupunkien täydennysrakentamista.

Kehitysyhteistyö

Kokoomusnuorten mielestä kansainvälinen vapaakauppa ja markkinatalous ovat parasta mahdollista kehitysyhteistyötä. Sääntöpohjainen ja reilu markkinatalous on todistetusti nostanut miljardeja ihmisiä köyhyydestä.

Vapaaehtoisuuteen perustuva kauppa luo aina lisää arvoa maailmaan: se luo kehittyviin maihin työ- ja vaurastumismahdollisuuksia ja kehittyneisiin maihin kotimaista tuotantoa edullisemmin tuotettuja tuotteita. Kansainvälinen kauppa tekee valtiot riippuvaiseksi toisistaan, mikä on omiaan luomaan edellytyksiä globaalille vakaudelle, rauhalle ja myös vauraudelle.

Perinteistä kehitysapuakin tarvitaan. Kokoomusnuoret kannattaa Suomen kehitysyhteistyön määrärahojen nostamista 0,7%:iin bruttokansantuotteesta, mihin se on kansainvälisesti sitoutunut.

Kuntaliitokset

Kokoomusnuoret suhtautuu positiivisesti nykyistä suurempien kaupunkien ja kuntien muodostamiseen. Merkittävä osa kunnista kykenee heikosti – jos ollenkaan – toteuttamaan tehtäviään etenkään jatkossa, kun kaupungistuminen ja väestön ikääntyminen muuttavat radikaalisti kuntien väestörakenteita.

Kokoomusnuorten mielestä sopiva määrä kuntia liikkuu 50-100 kunnan välillä.

Liikenne

Kokoomusnuorten mielestä liikennepolitiikan tärkeimpänä tavoitteena on oltava turvallinen, tehokas ja vähäpäästöinen liikennejärjestelmä, joka perustuu kunnossa olevaan liikenneinfraan ja toimiviin liikennepalvelujen markkinoihin.

Liikenteen suunnittelussa on aina etsittävä kokonaishyötyjen kannalta ympäristöllisesti ja taloudellisesti kestävimmät ratkaisut ideologisten valintojen tai huonojen kompromissien sijaan. Liikennesuunnittelulla on pyrittävä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, liikenteen terveyshaittojen vähentämiseen ja kaupunkiympäristön viihtyisyyden parantamiseen.

Kokoomusnuoret vähentäisi erityisesti suurimmilla kaupunkiseuduilla tarvetta yksityisautoiluun, ja tukisi vähäpäästöisen liikenteen eli joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn edellytyksiä.

Markkinatalous

Kokoomusnuoret on järjestönä sitoutunut puolustamaan yksilönvapauteen, markkinatalouteen, oikeusvaltioperiaatteeseen, demokratiaan ja sivistykseen perustuvaa länsimaista yhteiskuntamallia. Se on osoittanut maksimoivansa sekä yhteiskunnan vakauden ja vaurauden että yksilöiden mahdollisuudet tavoitella menestystä, hyvää elämää ja onnea.

Maahanmuutto

Kokoomusnuorten arvomaailmaan kuuluu lähtökohtaisesti ihanne vapaasta tavaroiden, pääomien, palveluiden ja ihmisten liikkuvuudesta. Vapaata liikkuvuutta on nykyisellään rajoitettu monista syistä: järkevät perusteet sille liittyvät pääosin yhteiskuntien rakenteisiin, julkisen talouden kestävyyteen ja turvallisuuteen.

Kokoomusnuorten mielestä on täysin selvää, että jokainen, joka haluaa tulla Suomeen tekemään työtä tai yrittämään, ja pystyy sillä elättämään itsensä ja perheensä, on lähtökohtaisesti tervetullut.

Laajan julkisen sektorin ja hyvinvointiyhteiskunnan edellytyksenä on se, että kaikkien palveluita käyttävien työkykyisten on osallistuttava niiden rahoittamiseen, siksi palvelujen saatavuudelle on voitava asettaa myös jonkinlaisia rajoituksia.

Maatalous

Kokoomusnuorten tavoitteena on, että maatalouden riippuvuutta maataloustuista vähennetään merkittävästi.  Lopullisena tavoitteena olisi saada maatalous riippumattomaksi julkisesta tukijärjestelmästä. Maataloustukien jakoperusteita on kehitettävä tuotannon markkinaehtoisuutta lisääviksi.

Kokoomusnuorten mielestä Euroopan unionin alueelle tuotavan ruoan tuontitulleista on syytä luopua. EU-alueelle tuotavien maataloustuotteiden laatuvaatimukset on kuitenkin pidettävä eurooppalaisella tasolla.

Kokoomusnuoret kannattaa maatalouden byrokratian vähentämistä tukijärjestelmää uudistamalla. Lisäksi maatalouden digitalisaatiota ja robotisaatiota on edistettävä tukimuotojen kehittämisellä ja tutkimusrahoituksella.

Maakuntauudistus

Kokoomusnuoret ei kannata itsehallinnollisten maakuntien perustamista. Niistä kunnista, jotka eivät kykene hoitamaan tehtäviään voidaan muodostaa suurempia kuntia. Sosiaali- ja terveyspalvelut on Kokoomusnuorten mielestä koottava laajemmille hartijoille, mutta tämä ei edellytä uuden hallinnon tason perustamista, vaan niiden järjestäminen voidaan hoitaa kuntien yhteistyönä.

Nato

Kokoomusnuoret kannattaa Suomen hakeutumista puolustusliitto Naton jäseneksi. Hakuprosessi olisi syytä aloittaa riippumatta Ruotsin ratkaisusta. Suomen kaltaiselle pienelle maalle on luontevaa hakea tukea itseään suuremmista kokonaisuuksista, kuten EU:sta, YK:sta ja ennen kaikkea Pohjois-Atlantin liitosta Natosta.

Nuuska

Kokoomusnuoret kannattaa nuuskan myynnin laillistamista. Nykyisin haitat kustannetaan Suomessa, ja verotulot valuvat pääasiassa Ruotsiin. Olisi parempi, että Suomessa käytettävä nuuska myytäisiin ja verotettaisiin Suomessa sen aiheuttamien terveyshaittojen rahoittamiseksi.

Oppivelvollisuusiän pidentäminen

Kokoomusnuoret kannattaa oppivelvollisuuden pidentämistä alapäästä ulottamalla kaikille pakollinen esiopetus alkamaan jo 5-vuotiaana. Sen sijaan Kokoomusnuoret ei kannata oppivelvollisuuden pidentämistä toiselle asteelle.

Perustulo

Katso kohta Sosiaaliturva.

Päihteet

Päihdepolitiikan tavoitteena on oltava päihteiden aiheuttamien haittojen vähentäminen. Yksittäisten yksilöiden ongelmat eivät kuitenkaan saa rajoittaa suuren enemmistön vapautta hankkia ja käyttää laillisia päihteitä. Lisäksi lainsäädännön on erityisesti suojattava alaikäisiä ja muita haavoittuvaisia ryhmiä, jotka joutuvat kärsimään muiden päihteidenkäytöstä.

Päihdehaittojen ensisijaisina työkaluina toimivat valistus sekä ongelmien oikea-aikainen ja nopea hoito.

Kokoomusnuoret kannattaa tupakan kireämpää verotusta, mutta vastaavasti tupakan kanssa kilpailevien tuotteiden, kuten nuuskan, sähkötupakan, purutupakan ja nenänuuskan pääsyä markkinoille. Lisäksi Kokoomusnuoret dekriminalisoisi kannabiksen käytön ja pienten määrien hallussapidon.

Katso myös kohta Alkoholi.

Pyöräily

Pyöräily on ympäristön, talouden ja kansanterveyden kannalta erittäin kestävä liikennemuoto. Kokoomusnuoret kannattaa kestäviin liikennemuotoihin eli joukkoliikenteeseen, pyöräilyyn ja kävelyyn panostamista erityisesti kasvavilla kaupunkiseuduilla. Niiden kulkutapaosuutta olisi kasvatettava, jotta asukasluvun kasvusta johtuvat liikennetarpeet saadaan tyydytettyä ilman yhteiskunnalle kalliita investointeja autoiluun. Maankäyttö, asuminen, liikenne ja palvelut tulisi suunnitella ja järjestää niin, että arki on mahdollista myös ilman omaa autoa.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut on järjestettävä siten, että palvelukokonaisuudesta tulee mahdollisimman eheä, palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti ja palveluiden saatavuus on vähintään tyydyttävä.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen tulee mahdollistaa monipuolinen ja markkinataloutta hyödyntävä palvelutuotanto, joka osaltaan luo edellytykset laajalle kilpailulle, uusille palveluinnovaatioille ja palveluiden jatkuvalle kehittämiselle. Varsinkin pienten ja keskisuurien palveluntuottajien pääsy markkinoille on turvattava. Järjestävän tahon on huolehdittava siitä, että asianmukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat saatavilla kaikkialla Suomessa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitusjärjestelmän on ohjattava kaikkia toimijoita kokonaistaloudellisesti tehokkaaseen palvelutuotantoon. Järjestelmän on tulevaisuudessa kyettävä vastaamaan ikääntymisestä ja medikalisaatiosta aiheutuvaan kustannusten kasvuun. Tämä edellyttää sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiota eli kaikkien palvelujen järjestämisen kokoamista yhden järjestäjän alaisuuteen.

Sosiaaliturva

Kokoomusnuoret kannattaa sosiaaliturvan uudistamista ns. vastikkeellisen perustulon suuntaan, jossa voisi olla elementtejä negatiivisesta tuloverosta ja perustilistä. Sosiaaliturvan tulisi olla jatkossa edellyttää työkykyisiltä ihmisiltä aktiivista työnhakua tai opiskelua.

Kokoomusnuoret ei kannata useiden vasemmistopoliitikkojen ja joidenkin keskuslaispolitikkojen ajamaa vastikkeetonta perustuloa, jossa tukea maksettaisiin ilman mitään velvoitteita.

Asumistuen Kokoomusnuoret korvaisi vastikkeellisen perustulon elinkustannuslisällä, joka riippuisi ihmisen asuinpaikasta ja -alueesta, ei suoraan vuokran suuruudesta. Asumisen tukemisen tulisi kannustaa ihmisiä mahdollisimman edullisten asumismuotojen valintaan. Näin esimerkiksi soluasunnossa asuva opiskelija saisi pitää ylijäävän tuen sen sijaan, että Kela perisi sen tarpeettomana takaisin.

Tasa-arvo

Kokoomusnuorten keskeisimpiä arvoja on mahdollisuuksien tasa-arvo, joka merkitsee sitä, että jokaisella yksilöllä on yhdenvertaiset mahdollisuudet tavoitella menestystä, onnellisuutta ja hyvää elämää. Yhteiskunnan tulee huolehtia kaikkien yhtäläisistä mahdollisuuksista hyödyntää omaa potentiaaliaan ja ahkeruuttaan.

Ratkaisevia tekijöitä yksilön menestyksessä tulisi olla hänen henkilökohtaiset kykynsä, tahtonsa ja panostuksensa, eivät sosioekonominen tausta, sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, uskonto tai muut ominaisuudet. Tasa-arvoa ei ole se, että kaikki tulevat samaan aikaan maaliin vaan se, että kaikki lähtevät samalta viivalta.

Turkistarhaus

Turkistarhauksen on oltava sallittua vain tiloissa, joissa turkiseläimillä on virikkeitä, mahdollisuus elää luontaisena sosiaalisena ryhmänä tai muutoin mahdollisuus lajityypilliseen käyttämiseen. Lisäksi turkistarhauksen valvonnan resursseja on lisättävä ja väärinkäytöksien tuomioita kovennettava.

Turve

Kokoomusnuoret vaatii, että turpeen ja kivihiilen poltto kielletään vuoteen 2029 mennessä ilmastollisesti kestämättöminä energiamuotoina. Siirtymäaikana turpeen ja kivihiilen verotusta on kiristettävä vaiheittain merkittävästi korvausinvestointien kannattavuuden nostamiseksi ja ilmastopäästöjen laskemiseksi.

Ulkoistaminen

Kokoomusnuoret suhtautuu julkisten palvelujen ulkoistamiseen neutraalin pragmaattisesti. Kokoomusnuorten mielestä ulkoistamista eli julkisten palvelujen ostamista yksityisiltä tai kolmannen sektorin palveluntuottajilta voidaan harjoittaa tilanteissa, jossa kyseessä olevan palvelun tuotantoon löytyy toimivat ja kilpaillut markkinat.

Parhaimmillaan ulkoistaminen tuottaa palvelun valtion tai kunnan omaa palveluntuotantoa paitsi edullisemmin myös laadukkaammin. Tämä ei ole kuitenkaan automaatio, sillä pahimmillaan ulkoistus toimimattomille markkinoille luo vain yksityisen monopolin.

Julkisen sektorin tehtävänä on luoda edellytyksiä toimivien ja kilpailtujen markkinoiden syntymiselle. Julkisella palveluntuotannolla ei saa häiritä markkinoiden toimintaa.

Kokoomusnuoret vaatii kilpailluilla ja toimivilla markkinoilla toimivien kunnallisten liikelaitosten toiminnan yhtiöittämistä ja palveluntuotannon kilpailuttamista. Yksityisen ja julkisen elinkeinotoiminnan kilpailun neutralitettiä turvaavan sääntelyn rikkomuksista on määrättävä merkittävä sakkorangaistus.

Yksityistäminen tarkoittaa julkisen omistuksen siirtämistä yksityiselle omistajalle. Ulkoistaminen sen sijaan tarkoittaa julkisen palvelun ostoa yksityiseltä tai kolmannen sektorin toimijalta.

Katso myös kohta Yksityistäminen. 

Varhaiskasvatus

Kokoomusnuorten mielestä varhaiskasvatukseen osallistuminen on keskeinen osa mahdollisuuksien tasa-arvon ja kansallisen sivistyksen edistämistä ja suomalaisten osaamistason nostoa. Se haluaa kehittää varhaiskasvatusta entistä vahvemmin osana suomalaista koulutuspolkua. Pitkällä aikavälillä varhaiskasvatuksesta on tehtävä maksutonta.

Kokoomusnuoret kannattaa oppivelvollisuuden pidentämistä ulottamalla kaikille pakollinen esiopetus alkamaan jo 5-vuotiaana. Lisäksi se haluaa nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta muuttamalla kannustimia vanhempien työssäkäyntiä ja lasten varhaiskasvatukseen osallistumista tukeviksi.

Varhaiskasvatuspalvelujen tuottamisessa on voitava jatkossakin hyödyntää yksityisiä ja kolmannen sektorin toimijoita. Kokoomusnuoret kannattaa varhaiskasvatuksen palvelusetelin valtakunnallista käyttöönottoa.

Kokoomusnuorten mielestä vieraskielisten lasten varhaiskasvatusastetta on nostettava 3-vuotiaasta lähtien siten, että lapsen osallistuminen varhaiskasvatukseen on vanhempien sosiaalietuuksien ehto.

Valinnanvapaus

Vapaus on Kokoomusnuorten tärkein arvo. Vapaus päättää omaan elämään liittyvistä asioista on jokaisen ihmisen perusoikeus.  Yhteiskunnan kokonaisedun mukaista on, että ihmisellä on mahdollisimman laaja vapaus toteuttaa itseään sekä yksilöllisiä toiveitaan ja halujaan niin kauan, kun ei rajoita tai loukkaa toimillaan muiden vapautta samaan.

Kokoomusnuoret kannattaa valinnanvapauden lisäämistä esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluntuottajien valinnassa. Valinnanvapauden on toteuduttava riittävästi myös esimerkiksi lukiokoulutuksessa.

Varusmiespalvelus

Kokoomusnuoret kannattaa varusmiespalveluksesta ja kertausharjoituksista maksettavan päivärahan suuruuden nostamista. Lisäksi erityisesti yksin asuvien ja perheellisten varusmiesten toimeentuloa on kehitettävä.

Katso myös asevelvollisuus.

Vapaakauppa

Kokoomusnuoret puolustaa vahvasti vapaata ja sääntöpohjaista kansainvälistä vapaakauppaa. Suomen kaltaiselle pienelle vientivetoiselle maalle ennakoitava ja tulliton kauppa on elintason kasvattamisen edellytys. Kokoomusnuoret antaa tukensa uusien EU:n ja muiden maiden tai maaryhmien välisten vapaakauppasopimusten laatimiselle.

Kokoomusnuorten mielestä Suomen on edistettävä omalla Eurooppa- ja ulkopolitiikallaan yksilönvapauden, vapaan markkinatalouden, demokratian, puhtaan ympäristön ja muiden länsimaisten arvojen toteutumista maailmalla.

Verotus

Kokoomusnuorten tavoitteena on oikeudenmukainen verojärjestelmä, jonka keskeisiä elementtejä ovat yksinkertaisuus, ennakoitavuus ja läpinäkyvyys. Veropohjan on oltava mahdollisimman laaja ja kokonaisveroasteen mahdollisimman matala. Korkea kokonaisveroaste latistaa taloudellista toimeliaisuutta ja siirtää sitä kilpaileviin, työtä, omistusta ja yritystoimintaa suotuisammin verottaviin maihin.

Kokoomusnuorten tavoitteena on ns. sinivihreä verouudistus, jossa verotuksen painopistettä siirretään työn ja yrittämisen verotuksesta kulutuksen, haittojen, maan ja kiinteistöjen verotukseen. Kokoomusnuoret ottaisi käyttöön tuotetuista ilmastopäästöistä perittävän, vuosittain kiristyvän, hiiliveron.

Kokoomusnuoret muun muassa rajaisi yhteisöverotuksen koskemaan vain yrityksistä nostettavaa voittoa, keventäisi ansiotuloverotusta kaikissa tuloluokissa ja lieventäisi sen progressiota, yhdenmukaistaisi eri sijoitusmuotojen verotusta sekä siirtyisi arvonlisäverotuksessa kohti yhtenäistä verokantaa.

Kokoomusnuoret myös luopuisi asuntokaupan yhteydessä maksettavasta varainsiirtoverosta ja kompensoisi julkiseen talouteen syntyvän aukon kiinteistöveron ja muiden asumiseen kohdistuvien verojen maltillisilla korotuksilla.

Kaiken kaikkiaan Kokoomusnuoret kasvattaisi maltillisesti kiinteistöverotuksen osuutta koko verokertymästä nostamalla kiinteistöveron ala- ja ylärajoja. Se myös laajentaisi kiinteistöveron koskemaan maa- ja metsätalousmaata sekä eriyttäisi maapohjan ja rakennusten kiinteistöveron. Tällä voitaisiin paikata erityisesti ansiotuloverotuksen kevennyksistä syntyvää aukkoa verokertymästä.

Vesivoima

Kokoomusnuorten mielestä vesivoimalat on velvoitettava tekemään velvoitteiden mukaiset kalatiet vuoteen 2025 mennessä suuren uhkasakon nojalla. Lisäksi vesivoimalaitosten kalavelvoitteita on kiristettävä siten, että jokaisella vesivoimalalla on luonnon monimuotoisuuden turvaava ja vaelluskalakannat palauttava kalatievelvoite. Vaelluskalakantojen elvyttämiseksi käytöstä poistuneita patoja ja vähän energiaa tuottavia voimalaitoiksia on purettava.

Yksilönvapaus

Kokoomusnuoret on järjestönä sitoutunut puolustamaan yksilönvapauteen, markkinatalouteen, oikeusvaltioperiaatteeseen, demokratiaan ja sivistykseen perustuvaa länsimaista yhteiskuntamallia. Se on osoittanut maksimoivansa sekä yhteiskunnan vakauden ja vaurauden että yksilöiden mahdollisuudet tavoitella menestystä, hyvää elämää ja onnea.

Vapaus on Kokoomusnuorten tärkein arvo. Yhteiskunnan kokonaisedun mukaista on, että ihmisellä on mahdollisimman laaja vapaus toteuttaa itseään sekä yksilöllisiä toiveitaan ja halujaan niin kauan, kun ei rajoita tai loukkaa toimillaan muiden vapautta samaan.

Vapauden yhteiskunnallisena arvona tulee merkitä sanan- ja ilmaisun, mielipiteen, uskonnon, omantunnon, maailmankatsomuksen, elinkeinon, kokoontumisen ja järjestäytymisen vapautta. Lisäksi vapauden tulee merkitä vapautta sorrosta, vainosta, mielivallasta ja syrjinnästä. Vapauteen keskeisenä osana liittyy myös demokraattinen ja lakeihin perustuva yhteiskunta. Vapaa markkinatalous yhdistettynä toimivaan demokratiaan on modernin yhteiskunnan perusedellytys.

Yleisradio

Kokoomusnuoret parantaisi moniäänisen mediakentän toimintaedellytyksiä rajaamalla Yleisradion roolia. Yle on vuosikymmenten saatossa kasvanut valtavaksi monikanavaiseksi mediataloksi, joka toimii laajasti kaupallisten medioiden kanssa samoilla liiketoiminta-alueilla.

Kokoomusnuoret määrittelisi Ylen ydintehtäväksi uutis- ja ajankohtaistoiminnan. Tässä tehtävässä valtiollisella riippumattomasti rahoitetulla medialla on kiistaton rooli. Sen sijaan toiminnot, jotka eivät tue ydintehtävän toteuttamista, olisi syytä myydä tai ajaa alas. Ylen televisiokanavien ohjelmasisällöistä esimerkiksi urheilu, draama, kulttuuri, viihde sekä lasten ja nuorten ohjelmat kilpailevat kaupallisen mediakentän sisältöjen kanssa.

Yle-veron tuotto vuonna 2017 oli noin 462 miljoonaa euroa. Vertailun vuoksi esimerkiksi 3 televisiokanavan mediayhtiö MTV:n liikevaihto oli 176 miljoonaa euroa vuonna 2017. Kokoomusnuoret laskisikin Ylen julkisen rahoituksen noin kolmannekseen eli 150 miljoonaan euroon vuoteen 2025 mennessä.

Ydinvoima

Uusien ydinvoimalaitosten rakentamista on jatkettava Suomessa ja muualla Euroopassa ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Kokoomusnuoret on esittänyt, että ydinvoimaluvat siirrettäisiin eduskunnalta valtioneuvoston päätöksiksi.

Tarvitsemme niin hiilineutraaleja kuin uusiutuvia energiamuotoja, teollisuuden ja liikenteen päästövähennyksiä, energiatehokkuutta ja hiilen sidonnan lisäämistä. Jokainen askel tämän tavoitteen saavuttamiseksi on tarpeellinen. Kokoomusnuoret kannattaa tieteeseen perustuvaa ilmastopolitiikkaa.

Näistä syistä Kokoomusnuoret pitää ydinenergiaa välttämättömänä osana ilmastopäästötöntä energiapalettia. Sen osuutta on kasvatettava entisestään, jotta ilmastotavoitteet saavutetaan. Kasvihuonepäästöistä vapaa ydinvoima on yksi maailman tehokkaimmista, turvallisimmista ja vähäpäästöisimmistä energiamuodoista, ja sitä on kehitettävä entisestään.

Yksityistäminen

Kokoomusnuoret yksityistäisi valtion ei-strategisia omistuksia ja sijoittaisi niistä vapautuvan pääoman esimerkiksi kasvavien kaupunkiseutujen välisiin nopeisiin raideyhteyksiin tai yliopistojen pääomittamiseen.

Yksityistäminen tarkoittaa julkisen omistuksen siirtämistä yksityiselle omistajalle. Ulkoistaminen sen sijaan tarkoittaa julkisen palvelun ostoa yksityiseltä tai kolmannen sektorin toimijalta. 

Katso kohta Ulkoistaminen.

Ylioppilaskuntien pakkojäsenyys

Kokoomusnuorten näkökulmasta ylioppilaskuntien pakkojäsenyys on perustuslain vastainen. Siitä tulisi luopua pikimmiten. Ylioppilaskuntien rooli voisi jatkossa vertautua ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntiin, joissa jäsenyys ja jäsenmaksu ovat vapaaehtoisia. Opiskelijoilla on oltava oikeus äänestää jaloillaan ja vaikuttaa siten ylioppilas- tai opiskelijakuntansa linjoihin ja toimintaan.

Yrittäjyys

Yrittäjyys, työnteko ja kaikenlainen ahkeruus luovat pohjan menestyvälle yhteiskunnalle. Yrittäjyys on hyvinvoinnin kasvun moottori. Ilman yrittäjien, yritysten ja niiden työntekijöiden maksamia verotuloja hyvinvointiyhteiskunta ei pysyisi pystyssä.

Yhdenvertaisuus

Katso kohta Tasa-arvo.

Äänioikeusikäraja

Kokoomusnuorten mielestä äänioikeusikärajan on kuljettava käsi kädessä täysi-ikäisyyden ja täysivaltaisuuden kanssa. Alaikäisten vaikuttamismahdollisuuksia tuetaan lakisääteisillä kuntien ja maakuntien nuorten vaikuttajaryhmillä.

Mihin kannat perustuvat?

Kokoomusnuorten vaikuttaminen perustuu järjestön periaateohjelman arvoille ja periaatteille sekä tavoiteohjelman tavoitteille. 4-5 vuoden välein uudistettava periaateohjelma toimii Kokoomusnuorten aatteelisena ohjenuorana. Tavoiteohjelma taas ohjaa liiton linjauksia ja tavoitteita politiikan eri osa-alueilla lyhyemmällä tähtäimellä.

Lisäksi liiton linjaa ohjaavat liittokokouksessa hyväksytyt muut ohjelmat ja aloitteet sekä liittohallituksen tekemät linjaukset, jotka eivät voi olla ristiriidassa periaateohjelman ja tavoiteohjelman kanssa. Liittokokouksessa hyväksytyt muut ohjelmat voivat pureutua yksittäisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin periaateohjelmaa ja tavoiteohjelmaa syvemmin.

Kokoomusnuorten poliittiset ohjelmat hyväksyy piirijärjestöjen ja paikallisyhdistysten edustajista koostuva vuosittainen liittokokous, joka toimii järjestön ylimpänä päättävänä elimenä. Liittokokousten välillä poliittisesta linjasta vastaavat puheenjohtaja ja liittohallitus.

Tutustu periaateohjelmaamme!

Tutustu tavoiteohjelmaamme!

Lisätietoja Kokoomusnuorten kannoista:

Pajula Matias

Pajula Matias

Kokoomusnuorten puheenjohtaja 2019–2021

matias.pajula@kokoomusnuoret.fi

+358 50 575 3347

TAKAISIN YLÖS