Periaateohjelma

Kokoomusnuorten periaateohjelma hyväksyttiin Kokoomuksen Nuorten Liiton 84. liittokokouksessa Helsingissä 24.-26.11.2017.

Politiikkamme ydin on arvoissa. Emme siis ole yhdenkään yksittäisen ryhmän etujärjestö. Arvojamme ovat vapaus, vastuu ja välittäminen, sivistys, mahdollisuuksien tasa-arvo, isänmaallisuus ja kansainvälisyys sekä ekologinen kestävyys.

Ohjelmassa käsittelemme yksilön ja yhteiskunnan välistä suhdetta, poliittisen päätöksenteon etiikkaa sekä käsitystämme länsimaisesta sivistyksestä ja oikeusjärjestyksestä.

Periaatteemme mukaan yhteiskunnan tehtävä ei ole päättää, millaista elämää sinun tai minun tulisi elää. Sen sijaan yhteiskunnan tehtävä on luoda edellytykset sille, että jokainen meistä tavoitella omanlaistaan hyvää elämää.  Yhteiskunnan ei tule rajoittaa yksilön vapautta enempää kuin mitä on välttämätöntä toisten yksilöiden vapauden turvaamiseksi.

Poliittista suosiota ei tule tavoitella lupailemalla vastuuttomasti kaikkea hyvää kaikille. Kaikki poliittiset päätökset tulee tehdä vastuullisella ja taloudellisesti, eettisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Lasku tämän päivän hyvinvoinnista ei saa langeta tulevien sukupolvien työllä maksettavaksi.

Olemme sitoutuneet puolustamaan länsimaista sivistystä ja oikeusjärjestystä. Historialliset esimerkit osoittavat yhtäpitävästi ja aukottomasti, että eniten hyvää sekä aineellisessa että inhimillisessä mielessä on luonut länsimainen valtiojärjestys. Oikeusvaltioperiaatteeseen, edustukselliseen demokratiaan ja vapaaseen markkinatalouteen nojaava yhteiskuntamalli maksimoi sekä yhteiskunnallisen kokonaisedun että yksilöiden vapauden.

Olemme tunnettuja myös isänmaallisuudestamme. Isänmaanrakkaus merkitsee meille vastuuta omasta elinympäristöstä ja toisista ihmisistä. Se on kansallisen perinteen kunnioittamista, vaalimista ja puolustamista. Se merkitsee myös yksilön halua kantaa oma kortensa kekoon isänmaan vapauden ja turvallisuuden takaamisessa.

Kokoomusnuorten arvot

Vapaus

Yhteiskunnan kokonaisedun mukaista on, että ihmisellä on mahdollisimman laaja vapaus toteuttaa itseään sekä yksilöllisiä toiveitaan ja halujaan niin kauan, kun ei rajoita tai loukkaa toimillaan muiden vapautta samaan.

Vapauden yhteiskunnallisena arvona tulee merkitä sanan- ja ilmaisun, mielipiteen, uskonnon, omantunnon, maailmankatsomuksen, elinkeinon, kokoontumisen ja järjestäytymisen vapautta. Lisäksi vapauden tulee merkitä vapautta sorrosta, vainosta, mielivallasta ja syrjinnästä. Vapauteen keskeisenä osana liittyy myös demokraattinen ja lakeihin perustuva yhteiskunta. Vapaamarkkinatalous yhdistettynä toimivaan demokratiaan on modernin yhteiskunnan perusedellytys.

Ian Sane flickr.com/31246066@N04

Ben Urs flickr.com/benurs

Vastuu ja välittäminen

Vapauden kanssa käsi kädessä kulkee vastuu. Yksilön tulee ottaa vastuu omasta elämästään ja tekemistään päätöksistä sekä yhteisen isänmaamme hyvinvoinnista, vakaudesta ja turvallisuudesta. Myös globaali vastuu ja ihmisarvon vaaliminen kuuluvat meille kaikille. Ihmisen tulee kantaa vastuuta paitsi itsestään, myös lähimmäisistään.

Välittämistä ei voi, eikä pidä ulkoistaa yhteiskunnalle, vaan yksilön tulisi tukeutua lähtökohtaisesti henkilökohtaisiin turvaverkkoihinsa. Yhteiskunnan voidaan katsoa onnistuneen sitä paremmin, mitä vähemmän yksilöiden tarvitsee turvautua sen apuun ja tukeen. Vastuu sitoo kaikkia yhteiskunnallisia toimijoita. Päätöksentekijöiden tulee kantaa vastuuta niin talouden kestävyydestä kuin koko yhteiskunnan edusta. Päätökset tulee tehdä kestävästi ajatellen myös tulevia sukupolvia.

Sivistys

Sivistys merkitsee yhteiskunnallisena arvona yhteiskunnallisten päätösten tekemistä rationaaliselta pohjalta ja mahdollisimman laajaan tietoon nojautuen.

Yhteiskunnan tulee turvata jokaiselle yhtäläiset mahdollisuudet sivistykseen varallisuudesta riippu-
matta. Yksilöitä kannustetaan tietojen ja taitojen kartuttamiseen sekä koulutuksen että omaehtoisen sivistystyön kautta. Lisäksi yksilöitä kannustetaan jalostamaan hankkimaansa tietoa ymmärrykseksi ja viisaudeksi. Sivistys merkitsee kypsää ja kunnioittavaa suhdetta menneisyyden perintöön sekä avarakatseista ja avointa suhdetta tulevaisuuteen. Se merkitsee perinteen arvostavaa vaalimista ja kykyä ennakkoluulottomaan uudistamiseen. Sivistys merkitsee myös suvaitsevaisuutta ja ymmärrystä erilaisuutta kohtaan.

Miikka flickr.com/arctan

Mahdollisuuksien tasa-arvo

Mahdollisuuksien tasa-arvo merkitsee sitä, että jokaisella yksilöllä on yhdenvertaiset mahdollisuudet tavoitella menestystä, onnellisuutta ja hyvää elämää. Yhteiskunnan tulee huolehtia kaikkien yhtäläisistä mahdollisuuksista hyödyntää omaa potentiaaliaan ja ahkeruuttaan.

Ratkaisevia tekijöitä yksilön menestyksessä tulisi olla hänen henkilökohtaiset kykynsä, tahtonsa ja panostuksensa, eivät sosioekonominen tausta, sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, uskonto tai muut ominaisuudet. Tasa-arvoa ei ole se, että kaikki tulevat samaan aikaan maaliin vaan se, että kaikki lähtevät samalta viivalta.

Isänmaallisuus ja kansainvälisyys

Isänmaallisuus on jokaisen oikeus. Isänmaanrakkaus merkitsee vastuuta omasta elinympäristöstä ja toisista ihmisistä. Se merkitsee kansallisen perinnön kunnioittamista, vaalimista ja puolustamista. Se merkitsee myös yksilön halua kantaa oma kortensa kekoon isänmaan vapauden ja yhteisen turvallisuuden takaamisessa. Isänmaallisuutta on myös ymmärtää Suomen merkitys globaalin vastuun kantajana. Se merkitsee kansallisen kulttuurimme ymmärtämistä laajassa eurooppalaisessa kontekstissa.

Suomi on erottamaton osa läntistä demokratiaa ja globaalia maailmaa, eikä yksinäinen saareke. Siksi Suomessa tehtävien päätösten maailmanlaajuisetkin seuraukset on otettava huomioon, ja muiden valtioiden kanssa on aina ensisijaisesti pyrittävä dialogiin. Kansainvälinen yhteistyö ja globaali maailmantalous ovat Suomelle elintärkeitä. Suomi on osa länsimaista arvoyhteisöä, joka rakentuu ihmisoikeuksien, demokratian, yksilönvapauden ja markkinatalouden varaan. Globalisaatio sekä vapaan liikkuvuuden ja kaupan edistäminen luovat vaurautta ja lisäävät hyvinvointia.

Ekologinen kestävyys

Ilmastonmuutos on ihmiskunnan suurin uhka. Sen torjuminen on yksi aikamme suurimpia haasteita. Globaalin yhteisön tehtävä on toteuttaa kunnianhimoisia ilmastotavoitteita ja turvata luonnon monimuotoisuus. Kokoomusnuoret haluaa varmistaa, että maapallo on parempi paikka tuleville sukupolville.

Politiikan tehtävänä on asettaa ulkoisvaikutuksille oikea hinta, jotta negatiivisia vaikutuksia voidaan minimoida. Ratkaisut ilmastokysymyksiin luodaan ensisijaisesti yksilöiden ja markkinoiden toimesta, kun kannustimet on viritetty oikein. Tavoitteena tulee myös olla puhtaan veden saannin turvaaminen ja ruuan riittävyys.

TAKAISIN YLÖS